Koneen Säätiö

Asiakastarina: Koneen Säätiö / Heljä Franssila, viestintäpäällikkö 

Yksilö- ja johtoryhmä­coachingista tukea muutokseen

Itsenäinen ja riippumaton Koneen Säätiö, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle ja moniääniselle tieteelle ja taiteelle, uudisti organisaatiorakennettaan vuonna 2020. Säätiöön syntyi yksiköitä, joiden vetäjille tuli esihenkilövastuita ja samanaikaisesti myös johtoryhmässä tapahtui henkilömuutos johtajan jäätyä opintovapaalle. Näiden muutosten sujuvaan toteutukseen kaivattiin apua.

Uusien yksiköiden vetäjät halusivat kehittää omaa johtamistaan uudessa tilanteessa. He hyödynsivät Heli Alén Oy:n tarjoamaa yksilöcoachingia, joka sopii juuri tämän tyyppiseen esihenkikötyön kehittämiseen, jossa coachattavalla on uusi rooli ja halu kehittää omaa osaamistaan. Yksilöcoachingissa jokainen osallistuja määritteli valmennuksen tavoitteet omien tarpeidensa mukaisesti. Coaching-tapaamisia järjestettiin osallistujille viisi kertaa. Yksi coachattavista henkilöistä oli Koneen Säätiön viestintäpäällikkö Heljä Franssila.

Yksilöcoaching laittoi minut ensimmäistä kertaa ajattelemaan esihenkilötyötäni tavoitteellisena ja suunnitelmallisena työnä, joka tarvitsee aikaa ja ajatteluani, Heljä kertoo coachingin avulla avautuneesta uudesta näkökulmasta esihenkilötyössä.

Aikaisemmin Heljän esihenkilötyö oli ollut enimmäkseen työtehtävien delegointia, projektijohtamiseen keskittynyttä ryhmätyöskentelyä ja intuitiivista kuulostelua siitä, miten kollegoilla menee.

Heli auttoi minua pohtimaan tiimin rakentamista ja keinoja, joilla voin mahdollistaa ja tukea tiimini jokaista jäsentä kukoistamaan, Heljä kertoo coachingissa saaduista oivalluksistaan.

Ryhmäcoachingia johtoryhmän toiminnan kehittämiseksi

Yksilöcoachingin lisäksi Koneen Säätiö halusi tukea johtoryhmän toiminnan kehittämiseen. Muutostilanteessa johtoryhmä sai uuden jäsenen. Lisäksi organisaatio oli uuden strategian myötä monien uusien hankkeiden äärellä. Muutostilannetta tukemaan käynnistettiin ryhmäcoaching, jonka tavoitteena oli varmistaa johtoryhmän sujuva yhteistyö ja tukea uuden johtajan tuloa organisaatioon.

Ryhmäcoachingissa toteutettiin jokaiselle Peili-käyttäytymisprofiilit, joiden pohjalta päästiin käsittelemään johtoryhmän jäsenten erilaisten toimintatyylien tuomaa hyötyä tiimille sekä erilaisuuden rikkautta ja sen arvostamisen vaatimuksia. Ryhmäcoachingissa kehitettiin myös päätöksentekoprosessia.

Johtoryhmän yhteisessä, viisi kertaa toteutetussa, ryhmäcoachingissa keskityimme yhteen teemaan kerrallaan. Huomasin, että johtoryhmässä oli suuri tarve keskustella näistä aiheista. Yhteisen ymmärryksen rakentamisessa yhteiset tuokiot olivat todella tärkeitä uuden kokoonpanon ja strategian vuoksi, Heljä listaa johtoryhmän coachingista saatuja hyötyjä.

Ryhmäcoachingin merkittävänä tuloksena voidaan pitää sitä, että johtoryhmän jäsenten keskinäinen ymmärrys ja luottamus kasvoi. Koko johtoryhmä oli tyytyväinen siihen, että valmennus toteutettiin ja jokainen pääsi pohtimaan niin omaa kuin koko johtoryhmän yhteistä johtamistapaa.

Heli Alénin osaamiseen ja valmennustapaan oltiin organisaatiossa erittäin tyytyväisiä.

Helin kanssa työskenteleminen oli antoisaa ja miellyttävää. Arvostan hänen kokonaisvaltaista asiantuntemustaan, tavoitteellista ja empaattista työskentelytapaansa sekä taitoa olla läsnä ja ymmärtää, mitä juuri missäkin hetkessä tarvitaan, Heljä kiittää Helin tapaa toimia coachina ja valmentajana.

Varaa aika veloituksettomaan alkukeskusteluun